ALGEMENE VOORWAARDEN WAARDING ADVOCATUUR

 1. Waarding advocatuur is een eenmanszaak die handelt onder de namen Waarding advocatuur, Waarding en Waarding Arbeidsrecht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van Waarding en alle personen die bij, voor, namens of in opdracht van Waarding werkzaam zijn of zijn geweest.
 3. Op alle opdrachten aan Waarding zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden of een afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Waarding, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Waarding is daarbij steeds bevoegd zich bij te laten staan dan wel de werkzaamheden uit te laten voeren door derden. Bij het inschakelen van derden betracht Waarding de nodige zorgvuldigheid en voert zij zoveel als nodig overleg met de opdrachtgever. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaald persoon) en artikel 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid) zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Aansprakelijkheid van Waarding voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Waarding heeft het recht om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Opdrachtgever is gehouden Waarding tijdig alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Waarding ter beschikking gestelde informatie.
 6. Waarding zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid zo goed als mogelijk waarborgen. De opdrachtgever verleent Waarding toestemming om de door opdrachtgever verstrekte informatie binnen de organisatie van Waarding te gebruiken en aan door Waarding ingeschakelde derden te verstrekken.
 7. De uitvoering van aan Waarding verleende opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichtte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan de door Waarding geproduceerde adviezen, contracten of andere documenten of voortbrengselen van de geest aan derden ter beschikking te stellen en/ of te exploiteren. Het auteursrecht op vervaardigde werken blijft (ook na schriftelijke toestemming) berusten bij Waarding. De opdrachtgever vrijwaart Waarding voor alle aanspraken van derden ter zake, redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.
 8. De door Waarding verrichtte werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium, tenzij hierover voorafgaand andere afspraken met de opdrachtgever zijn gemaakt. Gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfskosten of kosten van langdurige internationale telefoongesprekken en kosten van derden worden zonder opslag of korting integraal doorbelast. Het honorarium en de kosten waarvoor dat verplicht is, worden vermeerderd met BTW. Waarding is gerechtigd de tarieven periodiek te wijzigen voor zowel nieuwe als reeds aangenomen opdrachten.
 9. Uitgangspunt is dat Waarding maandelijks factureert. Waarding is te allen tijde gerechtigd tussentijds te declareren. Bovendien is Waarding steeds gerechtigd om voorafgaand aan of ter voortzetting van de werkzaamheden betaling van één of meerdere voorschotten te verlangen. Voorschotten kunnen worden verrekend met niet betaalde facturen van opdrachtgever met betrekking tot dezelfde of andere opdrachten. Bezwaren tegen de facturen dienen op straffe van verval, binnen 4 weken na factuurdatum door Waarding te zijn ontvangen.
 10. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, verkeert opdrachtgever automatisch in toerekenbaar verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling van een factuur is Waarding gerechtigd na voorafgaande aankondiging en met inachtneming van de gedragsregels de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Waarding is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het niet aanvangen, opschorten of staken van werkzaamheden.
 11. Iedere aansprakelijkheid van Waarding, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering van Waarding wordt uitgekeerd. Indien en voor zover geen uitkering krachtens genoemde (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van €10.000,-.
 12. Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Waarding vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Waarding binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 13. Waarding neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht. Heeft de opdrachtgever een klacht, dan streeft Waarding ernaar om deze in onderling overleg op te lossen middels de in haar handboek beschreven kantoorklachtenregeling. Indien dit niet mogelijk is, dan is de opdrachtgever bevoegd de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de Geschillencommissie Advocatuur. Waarding is bevoegd declaraties waarvan de betalingstermijn is verstreken ter beoordeling voor te leggen aan deze Geschillencommissie.
 14. Waarding houdt zich, voor zover van toepassing, aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wvft). Op grond van de Wvft kan Waarding verplicht worden een cliëntenonderzoek te verrichten en de identiteit van cliënt te verifiëren. Op verzoek van Waarding verstrekt opdrachtgever Waarding alle hiervoor benodigde documenten, zoals een identiteitsbewijs of een (gewaarmerkt) uittreksel uit het handelsregister. In geval van (een vermoeden van) witwaspraktijken of het financieren van terrorisme is Waarding (a) verplicht hiervan een melding te doen bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland) en (b) gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever direct te beëindigen.
 15. Op de rechtsverhouding tussen Waarding en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Waarding en de opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Opdrachtgever en Waarding zijn ook gerechtigd om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.