Begeleiden werknemers

Hieronder tref je veel gestelde vragen aan. Zit jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact op.

Deze pagina is geschreven voor werknemers. Ben je werkgever? Lees meer over begeleiden voor werkgevers.

Veel gestelde vragen - Begeleiden werknemers

Ik ben ziek, wat moet ik doen?

Op de eerste ziektedag is het van belang dat jij je op de afgesproken manier bij je werkgever ziek meldt. Je bent niet verplicht om de oorzaak van je ziekte aan je werkgever te laten weten. Wel of je verwacht dat je één of enkele dagen of juist heel lang ziek zult zijn, als jouw werkgever er naar vraagt natuurlijk.

Ben je voor een langere periode ziek, dan gelden er allerlei verplichtingen. De werkgever moet een arbodienst inschakelen en een casemanager aanwijzen. Aan de arbodienst zal je wel de oorzaak van je ziekte moeten laten weten.

De arbodienst zal van jouw bezoeken een schriftelijk verslag aan je werkgever zenden. In dit verslag staat jouw eventuele belastbaarheid en een prognose wanneer je weer (deels) aan de slag kunt. Het verslag mag geen bijzonderheden noemen wat betreft de (medische) oorzaak van je ziek-zijn.

Er zijn verschillende vaste stappen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De bedrijfsarts stelt in week 6 een probleemanalyse op. Alle volgende stappen, moet je werkgever in samenspraak met jou doen. Dat is in week 8 samen een plan van aanpak opstellen, deze iedere 6 weken evalueren en een eerstejaars evaluatie opstellen uiterlijk aan het einde van het eerste ziektejaar. In week 87 krijg je van het UWV een formulier en samen met je werkgever stel je een re-integratieverslag op die je aan het UWV zendt. Dit verslag is voor het UWV een vertrekpunt om te beoordelen of je voor een wia-uitkering in aanmerking komt. De beschreven stappen zijn niet in beton gegoten. Als er goede redenen zijn, kan er vanaf worden geweken.

Ik ben ziek, heb ik recht op loon?

De wet zegt dat jouw werkgever de eerste twee jaar verplicht is om loon te betalen, minimaal 70% en in het eerste jaar ten minste het minimum loon. Wel mag de werkgever als hij dat met jou heeft afgesproken, de eerste twee ziekte dag en geen loon betalen en je werkgever mag rekening houden met het maximum dagloon. Als jouw werkgever dat doet, dan ontvang je 70% over het loon tot aan het bedrag van het maximum dagloon. Na twee jaar stopt de wettelijke verplichting tot betaling van loon.

Dit zijn de basisregels. In een arbeidsovereenkomst en een cao kunnen andere afspraken staan. Ook kan het zijn dat het UWV de loonbetalingsverplichting verlengt omdat jouw werkgever niet aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Ik ben het niet eens met een oordeel van de arbodienst, wat kan ik doen?

Weet jouw arbodienst dat? Als dat niet zo is, dan kan een gesprek verhelderend zijn. Kom je er met de arbodienst niet uit, dan kan je een second opinion aanvragen bij het UWV. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Voor de volgende vragen, geeft het UWV een deskundigenoordeel;

  • kan ik mijn eigen werk weer volledig doen?
  • is het werk dat ik moet doen passend voor mij?
  • doet mijn werkgever genoeg om mij weer aan het werk te helpen?
  • doe ik genoeg om weer aan het werk te gaan?
Mijn werkgever stelt dat ik kan werken en stopt met loonbetaling, wat kan ik doen?

Als je het met je werkgever niet eens bent, kan je een procedure tot betaling van loon starten. Voorwaarde is wel dat je aan de rechter bij het begin van de procedure een deskundigenoordeel van het UWV overlegt. Als het UWV van oordeel is dat je inderdaad ziek was, dan is de kans dat de rechter de vordering toewijst groot. Als het zo is dat het UWV stelt dat je niet ziek was, dan wil dat niet altijd zeggen dat een loonvordering kansloos is.

Ik ben twee jaar arbeidsongeschikt, wat verandert er voor mij?

Het mag dan wel zo zijn dat na twee jaar – in beginsel – de loonbetaling stopt, het dienstverband komt niet automatisch tot een einde. Daarvoor moet jouw werkgever allereerst toestemming van het UWV of jouw instemming krijgen. Het UWV zal in een procedure aan jou om jouw standpunt vragen. In de procedure zijn het re-integratieverslag en de vraag of het aannemelijk is dat er binnen 26 weken herstel zal optreden, van groot belang.

Als je werkgever toestemming van het UWV krijgt, dan mag je werkgever het dienstverband opzeggen, ook zonder jouw instemming. In dat geval is je werkgever – vooralsnog – wel verplicht om aan jou de transitievergoeding te betalen.

Rondom week 87 heb je van het UWV een formulier gekregen en een aanvraag kunnen doen voor een wia-uitkering. Afhankelijk van het oordeel van het UWV, heb je recht op een iva- of wga-uitkering of geen wia-uitkering. Is de loonbetalingsverplichting van uw werkgever terecht gestopt, dan kunt u in het laatste geval een aanvraag doen voor een ww-uitkering.

Typ en druk op Enter om te zoeken